Dé Vasten | Keto | Carnivoor expert voor vrouwen

Algemene voorwaarden Romanaswitzer.nl

 

Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Orthomoleculair Therapeut, keto expert en coach hierna te noemen: Romana Switzer van romanaswitzer.nl/ keto4vrouwen.nl.

Cliënt: de persoon aan wie door de orthomoleculair therapeut, keto expert en coach advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

Praktijkadres: Rhijngeesterstraatweg 45, Oegstgeest.

Artikel 2: Algemeen

Romana Switzer geeft online advies aan de cliënt via zoom, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het online medium wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

 Artikel 3: Basis

Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf niet aan derden verstrekt.

 Artikel 4: Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en het tijdstip op de online afspraak aanwezig te zijn, dient zij Romana Switzer hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan Romana Switzer doorgeeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de Orthomoleculair Therapeut, keto expert en coach gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen dan wel de vooruit betaalde afspraak komen te laten vervallen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5: Tariefstelling

Voor aanvang van de coaching deelt Romana Switzer de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Romana Switzer is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Romana Switzer beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 6: Intellectueel eigendom

Romana Switzer behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Romana Switzer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Romana Switzer verstrekt zijn.

Artikel 7: Betaling

Betaling aan Romana Switzer dient middels online overschrijving plaats te vinden.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

Romana Switzer heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van Romana Switzer is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Romana Switzer sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door Romana Switzer verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Romana Switzer. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Romana Switzer verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Romana Switzer nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Romana Switzer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Romana Switzer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. Romana Switzer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Romana Switzer bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.